REGULAMIN

Regulamin Autorskich Warsztatów Reportażu Ślubnego wg. Cześć Czołem Pracownia Twórczej:

 1. Organizatorami warsztatów są: Maciej Szymanowski oraz Agnieszka Szymanowska.
 2. Warsztaty odbędą się 11 i 12 kwietnia 2017 roku w Warszawie. O dokładnym miejscu warsztatów uczestnicy warsztatów zostaną poinformowani w stosownym czasie przed warsztatami, nie później niż na 5 dni przed planowaną datą warsztatów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Warsztatów w obrębie miasta Warszawy. W przypadku zmiany miejsca warsztatów organizator poinformuje uczestników o nowym miejscu niezwłocznie.
 3. Opłata za udział w warsztatach wynosi: 1600 zł brutto (cena obowiązuje do 10 marca 2017 roku do godziny 23:59), 1900 zł brutto (cena obowiązuje od 11 marca 2017 oku od godziny 00:01).
 4. W cenie warsztatów uczestnik ma zapewniony 1 ciepły posiłek na każdy dzień warsztatów (łącznie dwa ciepłe posiłki na dwa dni warsztatów) oraz napoje. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce warsztatów oraz noclegu.
 5. Chęć udziału w warsztatach uczestnicy zgłaszają wysyłając wiadomość na adres e-mail pracownia@czescczolem.pl W treści wiadomości prosimy o umieszczenie podstawowych danych o sobie (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz adres strony internetowej z portfolio fotograficznym) oraz informację o akceptacji regulaminu znajdującego się na stronie http://czescczolem.pl/regulamin-warsztatow/ .
 6. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uiszczenie całkowitej opłaty za warsztaty. Opłata za warsztaty zostanie uiszczona przed terminem rozpoczęcia warsztatów, najpóźniej do 4 dni po deklaracji chęci udziału. Po opłaceniu warsztatów prosimy o podesłanie nam potwierdzenia płatności. Płatność odbywa się w postaci przelewu na konto Organizatora. Dane do przelewu udostępniamy w wiadomości e-mail.
 7. W przypadku rezygnacji  z warsztatów (przez uczestnika), organizator nie zwraca wpłaconej kwoty, uczestnik warsztatów może natomiast wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyć w warsztatach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podawania przyczyny. W przypadku, gdy z winy organizatorów, warsztaty zostaną odwołane, organizator zwraca uczestnikom całość uiszczonej opłaty za warsztaty w terminie 10 dni od ogłoszenia informacji o odwołaniu warsztatów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach bez podawania przyczyny.
 10. Warsztaty są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Warsztaty skierowane są do fotografów ślubnych posiadających podstawową wiedzę fotograficzną, mających za sobą doświadczenie w pracy na ślubach.
 11. Istnieje możliwość wystawienia faktury za warsztaty. W tym celu prosimy o podesłanie razem z deklaracją udziału w warsztatach stosownej informacji wraz z danymi do wystawienia faktury.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji fotograficznej i filmowej warsztatów. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie audio-wideo przebiegu warsztatów przez uczestników. Dopuszczalne metody rejestracji to zdjęcia wykonane aparatem telefonicznym.
 13. Organizator nie wyraża zgody na rozpowszechnianie materiałów będących częścią warsztatów.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Warsztatach. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.